Технічний проектСтефанишин Анастасія гр.КТ-41

 

Техні́чний прое́кт — стадія розробки виробу і проектна конструкторська документація, яка містить остаточне технічне рішення і дає повне уявлення про будову розроблюваного виробу або стадія створення автоматизованої системи.

Загальні вимоги

Технічний проект розробляють з метою виявлення остаточних технічних рішень, що дають повне уявлення про конструкцію виробу, коли це доцільно зробити до розробки робочої документації.

При розробці технічного проекту проводять роботи, що необхідні для виконання поставлених до виробу вимог і дозволяють отримати повне уявлення про конструкцію розроблювального виробу, оцінити його відповідність вимогам технічного завдання, технологічність, ступінь складності виготовлення, способи пакування, можливості транспортування і монтажу на місці застосування, зручність експлуатації, доцільність і можливість ремонту тощо.

У технічний проект включають конструкторські документи відповідно до ГОСТ 2.102-68, передбачені технічним завданням і протоколом розгляду технічної пропозиції, ескізного проекту. При виконанні документів в електронній формі електронна структура виробу і електронна модель виробу (складальної одиниці, комплексу) створюються із ступенем деталізації, що відповідає стадії технічного проекту.

Основні етапи виконання робіт при розробці технічного проекту:

Розробка конструкторської документації технічного проекту з присвоєнням документам літери «Т».

Виготовлення та випробування макетів (за необхідності).

Розгляд та затвердження технічного проекту.

Вимоги до виконання креслеників

Кресленик загального виду або еквівалентна йому електронна модель складальної одиниці для технічного проекту виконують за ГОСТ 2.119-73[5] (див. статтю «Ескізний проект»). Крім того, на кресленику загального виду (або еквівалентної йому електронній моделі складальної одиниці) при необхідності наводять:

вказівки про вибрані посадки деталей (наносяться розміри і граничні відхилення поверхонь, що сполучаються за ГОСТ 2.307-68[6]);

технічні вимоги до виробу, наприклад, про застосування певних покриттів, способів просочення обмоток, методів зварювання, що забезпечують необхідну якість виробу (ці вимоги повинні враховуватися при подальшій розробці робочої документації);

технічні характеристики виробу, які необхідні для подальшої розробки креслеників або еквівалентних електронних моделей.

Вимоги до виконання пояснювальної записки

Пояснювальну записку технічного проекту виконують відповідно до ГОСТ 2.106-96[] з врахуванням наступних вимог до змісту розділів:

у розділі «Вступ» вказують назву, номер і дату затвердження технічного завдання. Якщо розробка технічного проекту передбачена не технічним завданням, а протоколом розгляду технічної пропозиції або ескізного проекту, то роблять запис по типу: «Розробка технічного проекту передбачена ескізним проектом …» і вказують номер і дату протоколу розгляду ескізного проекту;

у розділі «Призначення і область використання виробу, що розробляється» вказують:

коротку характеристику області та умов застосування виробу;

загальну характеристику об'єкта, для застосування в якому призначено даний виріб (за необхідності);

основні дані, які повинні забезпечувати стабільність показників якості виробу в умовах експлуатації;

у розділі «Технічна характеристика» наводять:

основні технічні характеристики виробу: потужність, частота обертання, продуктивність, витрата електроенергії (палива), коефіцієнт корисної дії та інші параметри, що характеризують виріб;

відомості про відповідність або відхилення від вимог, установлених технічним завданням і попередніми стадіями розробки, якщо вони проводилися, з обґрунтуванням відхилень;

у розділі «Опис та обґрунтування обраної конструкції»' приводять:

опис та обґрунтування обраної конструкції, схем, упакування (якщо пакування передбачене) та інших технічних рішень, прийнятих і перевірених на стадії розробки технічного проекту. За необхідності приводять ілюстрації;

дані порівняння основних технічних характеристик виробу з характеристиками аналогів (вітчизняних чи зарубіжних) або дають посилання на карту технічного рівня і якості;

оцінку технологічності виробу, в тому числі обґрунтування необхідності розробки або придбання нового обладнання;

оцінку остаточних технічних рішень на відповідність вимогам патентної чистоти і конкурентоспроможності;

відомості про використані винаходи (номери авторських свідоцтв, патентів або номери заявок на винаходи із зазначенням дати пріоритету);

результати випробувань матеріальних макетів (якщо вони виготовлялися), електронних макетів (якщо вони розроблялися), і дані оцінки відповідності макетів заданим вимогам, у тому числі ергономіки, технічної естетики;

відомості про відповідність застосовуваних у виробі запозичених (раніше розроблених) складових частин, купованих виробів і матеріалів за технічними характеристиками, режимами роботи, гарантійними термінами, умовами експлуатації;

відомості про відповідність виробу вимогам техніки безпеки та виробничої санітарії;

у розділі «Розрахунки, що підтверджують роботоздатність і надійність конструкції» приводять:

розрахунки, що підтверджують працездатність виробу (кінематичні, електричні, теплові, розрахунки гідравлічних і пневматичних систем тощо);

розрахунки, що підтверджують надійність виробу (розрахунки показників довговічності, ремонтопридатності, збереженості тощо);

у розділі «Опис організації робіт із застосуванням виробу, що розробляється» приводять дані про організацію робіт з виробом на місці експлуатації, у тому числі:

опис специфічних прийомів і способів роботи з виробом в режимах і умовах, передбачених технічним завданням;

опис порядку та способів транспортування, монтажу, зберігання виробу та введення його в дію на місці експлуатації;

оцінку експлуатаційних даних виробу (взаємозамінності, зручності обслуговування, ремонтопридатності, стійкості проти впливу навколишнього середовища і можливості швидкого усунення відмов);

відомості про кваліфікацію та кількість обслуговуючого персоналу;

у розділі «Очікувані техніко-економічні показники» приводять:

економічні показники та необхідні розрахунки;

орієнтовний розрахунок ціни дослідного і серійного зразка виробу і витрат на технологічну підготовку виробництва і експлуатацію;

у розділі «Рівень стандартизації і уніфікації» приводять:

відомості про стандартні, уніфіковані і запозичені складальні одиниці та деталі, що застосовані при розробці виробу, а також показники рівня уніфікації та стандартизації конструкції виробу;

обґрунтування можливості розробки державних і галузевих стандартів на об'єкти стандартизації, пов'язані з розробкою даного виробу, його складових частин та нових матеріалів.

У додатку до пояснювальної записки приводять:

копію технічного завдання;

матеріали художньо-конструкторської проробки;

перелік робіт, що слід провести на стадії розробки робочої документації;

перелік використаних джерел;

перелік використаних засобів програмного забезпечення, що використані при розробці технічного проекту тощо.

Загальні вимоги

На етапі «Технічний проект» при розробці автоматизованих систем (АС) виконують наступні види робіт:

розробка проектних рішень по системі та її частинах;

розробка документації на АС та її частини;

розробка та оформлення документації на постачання виробів для комплектування АС та (чи) технічних вимог (технічних завдань) на їх розробку;

розробка завдань на проектування у суміжних частинах проекту об'єкту автоматизації.

 

Код документу

Назва документа

Частина проекту

Примітка

ТП

Відомість технічного проекту (за ЄСКД)

ЗВ

 

СО

Схема організаційної структури

ЗВ

Допускається включати в документ П3 або ПВ

С1

Схема структурна комплексу технічних засобів (за ЄСКД)

ТЗ

Допускається включати в П9

С2

Схема функціональної структури (за ЄСКД)

ЗВ

 

В9

Перелік завдань на розробку спеціалізованих (нових) технічних засобів

ТЗ

Допускається включати в П2

С3

Схема автоматизації (за ЄСКД)

ТЗ

 

ВП

Відомість покупних виробів (за ЄСКД)

ТЗ

 

В1

Перелік вхідних сигналів і даних

ІЗ

 

В2

Перелік вихідних сигналів (документів)

ІЗ

 

В3

Перелік завдань на розробку будівельних, електротехнічних, санітарно-технічних та інших розділів проекту, пов'язаних зі створенням системи

ТЗ

Допускається включати в П2

П2

Пояснювальна записка до технічного проекту

ЗВ

Включає план заходів щодо підготовки об'єкта до введення системи в експлуатацію

П3

Опис функцій, що автоматизуються

ЗВ

 

П4

Опис постановки задач

ЗВ

Допускається включати в П2 чи П3

П5

Опис інформаційного забезпечення системи

ІЗ

 

П6

Опис організації інформаційної бази

ІЗ

 

П7

Опис систем класифікації і кодування

ІЗ

 

П8

Опис масиву інформації

ІЗ

 

П9

Опис комплексу технічних засобів

ТЗ

 

ПА

Опис програмного забезпечення

ПЗ

 

ПБ

Опис алгоритму (проектної процедури)

МЗ

 

ПВ

Опис організаційної структури

ОЗ

 

С8

План розташування

ТЗ

Допускається включати в П9

 

відомість обладнання і матеріалів

ТЗ

 

Б1

Проектна оцінка надійності системи

ЗВ

 

Б2

Локальний кошторисний розрахунок

ЗВ

 

У таблиці використано наступні познаки:

ЗВ — загальносистемні вирішення;

ОЗ — вирішення з організаційного забезпечення;

ТЗ — вирішення з технічного забезпечення;

ІЗ — вирішення з інформаційного забезпечення;

ПЗ — вирішення з програмного забезпечення;

МЗ — вирішення з математичного забезпечення.

 

перелык посилань

-Оформлення конструкторської документації [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. — 2-ге вид., випр. — К. : Каравела, 2003. 160 с. — ISBN 966-8019-07-5
-ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
-ГОСТ 2.120-73 Единая система конструктор ской документации. Технический проект.