Система автоматизації

Загальні відомості

Автоматиза́ція — один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. Разом з терміном автоматичний, використовується поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь участі людини в процесі.

Важливим завданням автоматизації є отримання та опрацювання інформації про стан усіх ланок виробничого процесу, систем керування процесами виробництва, обліку продукції та оперативного планування її випуску, яка на даному етапі вирішується за допомогою ЕОМ. На основі аналізу та синтезу технологічних процесів автоматизованого виробництва, тобто знань технологічних основ автоматизації, проектування автоматичних машин і гнучких комплексів, необхідні знання й уміння щодо вибору автоматизованого техпроцесу за критеріями високої продуктивності та якості.Теоретичною основою автоматизації технологічних процесів є теорія продуктивності, яка формує основні закони побудови автоматизованого виробництва, дозволяє вирішувати конкретні завдання сьогодення.

Автоматична система регулювання відноситься до автоматичних систем керування з замкненим ланцюгом упливу, в яких регулюючий уплив виробляється в результаті порівняння дійсного значення регульованої величини із заданим її значенням.

Рис1. Приклад системи автоматизації

Мета автоматизації

Мета автоматизації — підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, оптимізація управління, усунення людини від виробництв, небезпечних для здоров'я.

Автоматизація, за винятком простих випадків, вимагає комплексного, системного підходу до рішення задачі, тому конкретні вирішення завдань засобами автоматизації, зазвичай називаються системами, наприклад:

система автоматичного керування (САК)

автоматизована система управління (АСУ)

система автоматизації проектних робіт (САПР)

автоматизована система керування технологічним процесом (АСК ТП)

Система автоматизації — інформаційно об'єднана сукупність програмованих пристроїв автоматизованого та автоматичного контролю, регулювання та управління.

Галузі, де автоматизація є актуальною: виробництво сталі, гірнича справа, машинобудування, хімічне виробництво, харчова промисловість, енергетика, керування автомобільним, залізничним і повітряним транспортом.

Складовими елементами системи автоматизації є підсистеми:

Технологічної та аварійної сигналізації.

Автоматичного блокування і технологічного захисту.

Аварійного керування.

Реєстрації стану керованого процесу і дій оператора.

Комунікації даних між пристроями системи та із зовнішніми інформаційними системами.


Рис2. Сучасний вигляд операторної


Класифікація САР за алгоритмом роботи

САР за алгоритмом роботи бувають кількох видів:

- Стабілізуючими.

- Функціональними або залежними.

- Програмними

- Слідкуючими

Стабілізуючою називають систему, алгоритм роботи якої містить задачу підтримувати регульовану величину на постійному значенні. Такий вид регулювання є поширенішим у найпростіших системах автоматизації.

Функціональною або залежною називають систему, алгоритм функціонування якої містить задачу змінювати регульовану величину у відповідності з наперед заданою функцією деякого незалежного параметра.

Програмною є система, алгоритм роботи якої містить задачу змінювати регульовану величину у відповідності з наперед заданою послідовністю змін у часі. Таким чином, програмне регулювання є частковим випадком функціонального. В практиці автоматичного регулювання, функціональні САР називають програмними за параметром.

Слідкуючою називають систему, алгоритм роботи якої містить задачу змінювати регульовану величину залежно від наперед невідомого значення змінної величини на вході системи.