Лінійні турбулентні гідродроселі

Гідродро́сель , (рос. гидродроссель, англ. restrictor valve, throttle valve, нім. Drosselventil n) — гідро- (пневмо-) гідроапарат керування витратою шляхом створення опору потокові робочого середовища у гідро- (пневмо-) системах.

Лінійні дроселі

Лінійні дроселі, в яких втрати тиску пропорційні витраті рідини.

У таких дроселях втрати тиску визначаються втратами тиску по довжині.

Змінюючи довжину каналу, по якому рухається рідина, можна змінити втрати тиску і витрата через дросель.

Прикладом лінійного дроселя служить гідроапарат з дросельним каналом (Рис.1).

Рис.1. Лінійний дросель: 1-корпус, 2-гвинт

У цьому дроселі рідина рухається по гвинтових прямокутної канавці, довжину якої можна змінювати поворотом гвинта.

Площа живого перерізу і довжину каналу встановлюють з умови отримання в дроселі необхідного перепаду тисків і виключення забрудненість каналу механічними домішками, що містяться в робочої рідини.

У таких дроселях за рахунок збільшення довжини каналу можна збільшити площу його живого перетину, виключивши тим самим засмічення дроселя під час його роботи.


Нелінійні дроселі

Нелінійні дроселі характеризуються тим, що режим руху рідини через них турбулентний, а перепад тисків практично пропорційний квадрату витрати рідини, тому такі дроселі часто називають квадратичними.

У них втрати тиску визначаються деформацією потоку рідини і вихроутворення, викликаними місцевими опорами.

Зміна перепаду тиску, а, отже, і зміна витрати рідини через такі дроселі досягається зміною або площі прохідного перетину, або числа місцевих опорів.

У регульованих (рис.2, а, б, в, г) і нерегульованих (рис.2, д, е) нелінійних дроселях довжина шляху руху рідини зведена до мінімуму, завдяки чому втрати тиску і витрата практично не залежать від в'язкості рідини і змінюються тільки при зміні площі робочого прохідного перерізу.

Максимальну площу встановлюють з умови пропуску заданої витрати рідини через повністю відкритий дросель, мінімальну - з умови виключення забрудненість робочого вікна.

У пластинчастих дроселях (рис.2, е) опір залежить від діаметра отвору, який, однак, можна зменшити лише до певної межі (d min> 0,5 мм), ограничиваемого засоряемость під час роботи такого дроселя.

Для отримання великого опору застосовують пакетні дроселі з низкою послідовно з'єднаних пластин (рис.2, д). У таких дроселях відстань між пластинами l має бути не менше (3 ... 5) d, а товщина пластин s не більше (0,4 ... 0,5) d.

Рис.2. Принципові схеми нелінійних дроселів: а - голчастого; б - комбінованого; в - коркового щілинного; г - коркового ексцентричного; д - пластинчастого пакетного; е - пластинчастого; е - умовне позначення регульованого дроселя; 1 - корпус, 2 - голка; 3 - діафрагма; 4 - пробка; 5 - пластина; 6 - втулка

До нелінійни[ дроселів відносяться також і комбіновані дроселі, в яких втрати тиску по довжині і місцеві втрати співмірні між собою за величиною і в рівній мірі впливають на витрату рідини через дросель (рис.2, б).

На характеристику комбінованих дроселів впливає в'язкість робочих рідин.

Тому такі дроселі доцільно застосовувати в гідросистемах, в яких температура робочої рідини змінюється в невеликих межах.

Використання гідродроселів

Гідродроселі використовуються в системах дросельного регулювання гідроприводу.

Також гідродроселі використовуються в системах водопостачання.

Використана література

Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник /В.О.Федорець, М.Н.Педченко, В.Б.Струтинський та ін. За ред. В.О.Федорця. — К:Вища школа,— 1995.- 463 с.

Нагорный В.С., Денисов А.А. Устройства автоматики гидро- и пневмосистем: Учеб. пособие техн. вузов.-М.: Высшая шк.,1991.-367 с

Кулініченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник.-Київ:Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2006.-616с.