Ескізний проект

Ескізний проект — сукупність конструкторських документів, що дають загальне уявлення про будову і принцип дії виробу.

Загальні положення

Ескізний проект передбачається для конструкторського опрацювання прийнятого варіанту виробу. Він виконується з дотриманням необхiдних пропорцiй у розмiрах виробу. Розробляеться ескiзний проект у кiлькох варiантах. Виготовляється модель (макет) виробу (дерев’яна, металева чи пластилiнова), пiсля чого обговорюсєься спецiальною комiсiєю i затверджується прийнятий варiант. Для нього виконуються креслення (рисунки) основних складальних одиниць i загального виду, кiнематична, гiдравлiчна, пневматична та електрична схеми (у разi необхiдностi), а також iншi основнi конструктивнi параметри. Виконаний ескiзний проект має дати загальне уявлення про будову i принципи роботи нового виробу. Цим документам надається літера "Е". Пiсля остаточного узгодження i затвердження ескiзний проект є пiдставою для розроблення технiчного проекту.

У комплект документів ескізного проекту включають конструкторські документи, згідно з ГОСТ 2.102-68[2] передбачені технічним завданням і протоколом розгляду технічної пропозиції. При виконанні документів в електронній формі електронну структуру виробу і електронну модель виробу (складальної одиниці, комплексу) виконують із ступенем деталізації, що відповідає стадії ескізного проекту.

Форма подання документів ескізного проекту (паперова чи електронна), якщо вона не вказана в технічному завданні та (або) протоколі розгляду технічної пропозиції, визначається розробником за погодженням із замовником.

Загальні вимоги до виконання документів

Конструкторські документи , що містять різні варіанти виробу , виконують згідно з ГОСТ 2.118-73 у частині розміщення даних про ці варіанти , розміщення зображень , побудови таблиць, що містять дані різних варіантів тощо.

Креслення загального виду

Креслення загального виду ескізного проекту в загальному випадку містить:

 • зображення виробу (види , розрізи , перерізи ) , текстову частину і написи , необхідні для розуміння конструкції виробу , взаємодії його складових частин і принципу роботи виробу ;
 • найменування , а також позначення (якщо вони є) тих складових частин виробу , для яких необхідно вказати дані (технічні характеристики , кількість , вказівки про матеріал , принцип роботи та ін) або запис яких необхідна для пояснення зображень креслення загального виду , опису принципу роботи виробу , вказівки про склад та ін ;
 • розміри та інші дані наносяться на зображення ( при необхідності);
 • схему , якщо вона потрібна , але оформляти її окремим документом недоцільно ;
 • технічні характеристики виробу , якщо це необхідно для зручності порівняння варіантів за кресленням загального виду .

Зображення виконують з максимальними спрощеннями , передбаченими стандартами Єдиної системи конструкторської документації для робочих креслень. Складові частини виробу , у тому числі і запозичені ( раніше розроблені ) і покупні , зображують зі спрощеннями ( іноді у вигляді контурних обрисів ) , якщо при цьому забезпечено розуміння конструктивного пристрою розроблювального виробу , взаємодії його складових частин і принципу роботи виробу .

Окремі зображення складових частин вироби розміщуються на одному загальному листі із зображеннями всього виробу або на окремих ( наступних) аркушах креслення загального вигляду .

Найменування та позначення складових частин виробу на кресленнях загального вигляду вказують одним із таких способів:

 • на полицях ліній -виносок ;
 • в таблиці, яка розміщується на тому ж аркуші , що й зображення виробу ;

в таблиці , що виконана на окремих аркушах формату А4 за ГОСТ 2.301-68 в якості подальших листів креслення загального вигляду .

Відомість ескізного проекту

У відомість ескізного проекту записують всі включені в комплект документів ескізного проекту конструкторські документи в порядку , встановленому ГОСТ 2.106-68 , незалежно від того , до якого варіанту відноситься документ. Допускається в графі " Примітка" вказувати відповідний даному документу варіант.

Пояснювальна записка

Пояснювальну записку ескізного проекту виконують за ГОСТ 2.106-96 з урахуванням наступних основних вимог до змісту розділів:

 • у розділі " Вступ" вказують найменування , номер і дату затвердження технічного завдання . Якщо розробка ескізного проекту передбачена не технічним завданням , а протоколом розгляду технічної пропозиції , то роблять запис по типу: "Розробка ескізного проекту передбачена технічною пропозицією ..." і вказують номер і дату протоколу розгляду технічної пропозиції ;
 • в розділі " Призначення і область застосування розроблюваного виробу" приводять відповідні відомості з технічного завдання і технічної пропозиції , а також відомості , що конкретизують і доповнюють технічне завдання та технічну пропозицію , зокрема: коротку характеристику області й умов застосування виробу; загальну характеристику об'єкта , для застосування в якому призначений даний виріб ( при необхідності);
 • у розділі " Технічна характеристика " приводять : основні технічні характеристики виробу (потужність , число обертів , продуктивність , витрата електроенергії , палива , коефіцієнт корисної дії і інші параметри , що характеризують виріб) ; відомості про відповідність або відхиленнях від вимог , установлених технічним завданням і технічною пропозицією , якщо воно розроблялося , з обгрунтуванням відхилень ; дані порівняння основних характеристик виробу з характеристиками аналогів ( вітчизняних і зарубіжних ) або дають посилання на карту технічного рівня і якості;
 • у розділі " Опис і обгрунтування обраної конструкції" приводять : опис конструкції , обгрунтування прийнятих на даній стадії принципових рішень ( конструктивних , схемних і ін.); при необхідності приводять ілюстрації ; відомості про призначення макетів (якщо вони виготовлялися ) , програму і методику випробувань ( або посилання на окремий документ - програму та методику випробувань ) , результати випробувань і дані оцінки відповідності макетів заданим вимогам; фотографії макетів ( при необхідності); позначення основних конструкторських документів, за якими виготовлялися макети , номер і дату звіту ( або протоколу ) з випробувань та ін. ( для довідок ) ; відомості про технологічність ; дані перевірки ухвалених рішень на патентну чистоту і конкурентоспроможність ; відомості про використання в даній розробці винаходів , про подані заявки на нові винаходи ; відомості про відповідність виробу вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії ; попередні відомості про упаковку і транспортуванні виробу (при необхідності); технічні вимоги що ставляться новим виробам і матеріалам , які повинні розроблятися іншими організаціями.
 • у розділі " Розрахунки , що підтверджують працездатність і надійність конструкції" приводять : орієнтовні розрахунки, що підтверджують працездатність виробу ( кінематичні , електричні , теплові , розрахунки гідравлічних систем та ін); орієнтовні розрахунки, що підтверджують надійність виробу (розрахунки показників довговічності , ремонтоздатності, зберігання та ін.)

При великому обсязі розрахунків вони можуть бути оформлені у вигляді окремих документів , при цьому в даному розділі приводять тільки результати розрахунків;

 • у розділі " Опис організації робіт із застосуванням розроблюваного вироби" приводять попередні відомості про організацію робіт з виробом на місці експлуатації , в тому числі: опис прийомів і способів роботи з виробами в режимах і умовах , передбачених технічним завданням ; опис порядку і способів транспортування, монтажу і зберігання виробу і введення його в дію на місці експлуатації , а також обслуговування при зберіганні та експлуатації; відомості про кваліфікацію та кількість обслуговуючого персоналу;
 • в розділі " Очікувані техніко - економічні показники" приводять орієнтовні розрахунки економічних показників .
 • у розділі " Рівень стандартизації та уніфікації " приводять попередні відомості по використанню в розроблюваному виробі стандартних , уніфікованих і запозичених складальних одиниць і деталей.

У додатку до пояснювальної записки наводять:

 • копію технічного завдання;
 • при необхідності , перелік робіт , які слід провести на наступній стадії розробки виробу;
 • матеріали художньо - конструкторського опрацювання , які не є конструкторськими документами ;
 • Список використаної літератури та інших джерел ;
 • Перелік документів, що використані при розробці ескізного проекту й отриманих розробником виробу від інших підприємств і організацій (патенти, звіт про патентні дослідження, довідку споживача про необхідний обсяг виробництва розроблювальних виробів тощо).
 • Перелік засобів програмного та інформаційного забезпечення автоматизованих систем, використаних при розробці ескізного проекту.

Етапи розробки ескізного проекту

При розробці ескізного проекту виконують роботи, необхідні для реалізації поставлених до виробу вимог і дозволяють встановити принципові рішення. Перелік необхідних робіт визначається розробником в залежності від характеру і призначення виробу. У загальному випадку при розробці ескізного проекту проводять наступні роботи:

 • перевірку принципів роботи виробу і його складових частин на макетах або експериментальних

зразках;

 • розрахунки та обгрунтування стикових параметрів складових частин виробу;
 • оцінювання виробу на технологічність, можливість метрологічного контролю, відповідність

показникам стандартизації та умовам уніфікації, вимогам дизайн-ергономіки і технічної естетики, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • порівняльне оцінювання і вибір оптимального варіанта з його обгрунтуванням, підтвердження

або уточнення вимог до виробу, технічних характеристик, показників якості та конкуренто-спроможності виробу,

 • розроблення варіантів дизайн-ергономічного та кольорофактурного рішення створеного виробу,

питань пакування та транспортування;

 • складання переліку покупних комплектувальних виробів, що дозволені до застосування у виробі, а також нових комплек-

тувальних виробів і матеріалів, які розробляють інші підприємства і організації;

 • складання переліку спеціальних технологічних процесів, що підлягають розробленню;
 • складання переліку конструкторських, технологічних і експлуатаційних документів, що підлягають

розробленню на наступних етапах робочої конструкторської документації(ДКР);

 • складання переліку робіт, які слід виконати на наступній стадії ДКР із метою доповнення або

уточнення робіт, що встановлені технічним завданням.